Zorg en ondersteuning

De zorgstructuur

Om kinderen met een meer specifieke vraagstelling goed te kunnen volgen en te ondersteunen heeft de school een samenhangende zorgstructuur ontwikkeld. De Intern Begeleidster (IB), de Remedial teacher (RT) aangevuld met een steeds wisselende leerkrachten kijken naar de voortgang van de diverse leerlingen. Een specifieke vraagstelling van een leerling kan door meerdere mensen worden ingebracht.

Aansluitend wordt het volgende traject gegaan:

  1. Als eerste wordt het kind ingebracht in de kinderbespreking. Ouders doen bij voorkeur mee aan de bespreking
  2. Hieruit volgen pedagogische en didactische tips die enkele weken later worden geëvalueerd
  3. Vanuit deze bespreking wordt tevens een aanzet gegeven voor eventuele RT. Ook leerproblemen worden benaderd vanuit dat wat de leerling als wilsrichting in zich draagt. Van daaruit kan een zinvol traject voor hem worden ontworpen in het handelingsplan.
  4. Als er besloten wordt tot een extra inzet in de klas of daarbuiten dan wordt deze gecoördineerd door de IB-er.

De volgende vormen van extra ondersteuning zijn mogelijk:

  • een extra inzet van de klassenleerkracht in de klassensituatie
  • extra hulp en of ondersteuning in de klas door de RT-er
  • extra hulp of ondersteuning buiten de klas door de RT-er
  • een nader onderzoek door de Intern Begeleider
  • een aanmelding voor aanvullende bespreking met een extern deskundige.

Er wordt een ‘behandelingsplan’ opgesteld dat beschrijft welke activiteiten door wie worden gedaan. Ouders worden altijd op de hoogte gesteld van de inhoud van het behandelingsplan.

Daarnaast is er een concreet ‘handelingsplan’ dat de handelingen beschrijft die de leerkracht of de RT-er zich voornemen.

De school beschikt over een dyslexieprotocol.

De rol van ouders in onze zorgstructuur

De ouders verstrekken de school die informatie die noodzakelijk is om een goed antwoord te geven op de vraag die het kind aan het onderwijs stelt. Zij maken daarmee de leerkrachten tot medewerkers aan hun opvoedingsvragen.

Ouders en leerkrachten hebben elk hun eigen expertise en verantwoordelijkheid. Om prangende opvoedingsvragen tegemoet te kunnen treden is het van belang dat zij tot een medewerkerschap komen binnen de school. Een goed afgestemd overleg en samenwerking tussen leerkracht en ouders met name als er extra aandacht nodig is zijn van groot belang in de ontwikkeling van een leerling.

Schoolarts en GGD-arts

Op dit moment hebben wij geen antroposofisch schoolarts. U kunt voor een eventueel consult terecht bij de heer R. Slot, antroposofisch arts te Deventer. Gedurende de schoolperiode worden de kinderen een aantal malen opgeroepen door de GGD-arts en jeugdverpleegkundige.

U wordt hierover altijd van tevoren geïnformeerd.

Regionale samenwerking

Samenwerkingsverband

Niet alle leerlingen passen op een gewone basisschool. Daarvoor is het nodig dat de school zijn ‘Zorgprofiel’ kan beschrijven. Zij beschrijft daarin voor welke leerlingen zij denkt iets te kunnen betekenen. Dit zorgprofiel wordt dit jaar ontwikkeld. Binnen de wet Passend Onderwijs neemt de school de zorg op zich voor elke leerling die bij haar wordt aangemeld het juiste onderwijsaanbod te vinden. Dan wel in de eigen instelling dan wel in een school in de nabije omgeving.

De Noorderkroon maakt sinds augustus 2013 deel uit van een Regionaal Samenwerkingsverband.

Per 1 auguststus 2014 ontstaat een nieuw te vormen regionale SWV.

Als het de school niet lukt een leerling te geven wat hij nodig heeft, kan er in overleg met het Samenwerkingsverband worden gezocht naar en passende onderwijsvorm voor de betreffende leerling.