Kindcentrum

Kindcentrum van 0 tot 13 jaar

Het onderwijs aan onze school is in twee grote perioden in te delen. Zij omvat de periode van 0-6 jaar en van 6-12 jaar.

Van 0-6 jaar begint met ons Kinderdagverblijf. Van de allerjongsten (de baby’s) t/m de peuters (de driejarigen). Daarna gaan de kinderen naar onze kleuterklas (groep 1 en 2). Wij benoemen dat nog als kleuterklas omdat daarmee tot uitdrukking wordt gebracht dat kleuters nog anders leren dan de kinderen van groep 3 (klas 1 e.v.). Van 6 tot 13 jaar noemen we de onderbouw.

Het kinderdagverblijf

De uitgangspunten in het kinderdagverblijf zijn dezelfde als in het Waldorfonderwijs: aandacht voor verschillen in ontwikkeling, de wisseling van de seizoenen, ritme/rust en regelmaat, gezonde voeding, werken met zoveel mogelijk natuurlijke materialen en het inrichten van een veilige, stimulerende omgeving voor het jonge kind.

Het jonge kind groeit enorm snel in zijn eerst levensjaren. Het leert nog op geheel eigen wijze. Het leren is nog sterk een leren door te doen, te ervaren, te spelen, na te bootsen, te onderzoeken en te ontdekken. Daarom ruimen wij een belangrijke plek in voor het vrije spel.

Kinderen leren in ons kinderdagverblijf onder andere: vaste gewoontes, sociaal omgaan met elkaar, tal van huishoudelijke en handvaardige activiteiten en mee te leven met de jaarfeesten en de natuur. Er is een rijke taalomgeving met o.a. veel versjes, liedjes, verhalen, poppenkast en voorlezen.

De kleuterklas

In de kleuterklas zitten kinderen van 4 tot 6 jaar. Zij blijven de gehele kleuterperiode bij dezelfde leidster.

In het reguliere onderwijs worden de kleuterklassen groep 1 en 2 genoemd. Op de Waldorfscholen blijven we van kleuterklassen spreken om het eigene van deze periode tot uitdrukking te brengen.

De kleuters kenmerken zich o.a door fantasie, zintuiglijke beleving, bewegingsdrang, behoefte om te spelen, zoeken naar geborgenheid, behoefte aan rust en ritme.

Het jonge kind groeit enorm snel in zijn eerst levensjaren. Het leert nog op geheel eigen wijze. Het leren is nog sterk een leren door te doen, te ervaren, te spelen, na te bootsen, te onderzoeken en te ontdekken. Daarom ruimen wij een belangrijke plek in voor het vrije spel.

De onderbouw

De overgang van de kleuterklas naar wat we de ‘onderbouw’ noemen, is vreugdevol van karakter. Nu gaan ze echt naar de grote school. De energie die de kleuters gebruikten voor het vrije spel, gebruikt het kind van de basisschool om te leren van en over de wereld: lezen, schrijven, rekenen, de kennis van de natuur en de eigen omgeving.

We werken met geïntegreerde leeftijdsgroepen net als in de kleuterklas: klas 1-2, 3-4 en 5-6.

De interactie tussen leerkrachten en leerlingen is de smeerolie in de motor van de pedagogie. Door veel te werken met demonstraties, leergesprekken en reflectie geven we dat vorm.

Leerlingen maken zelf hun leerboek door teksten, tekeningen en schema’s te ontwerpen. Dat zijn belangrijke middelen zich de leerstof persoonlijk eigen te maken.

De hogere klassen hebben pc’s tot hun beschikking, die gebruikt worden voor tekstverwerking en het opzoeken van informatie via internet. De jongere kinderen af en toe voor een reken- of taaloefening.